Pháp lí và Tiến độ chung cư HanDiCo Lê Văn Lương

Pháp lí Tiến độ dự án HanDiCo Lê Văn Lương được rất nhiều người quan tâm bởi thị trường đang mong chờ dự án mở bán, dự án HanDiCo Lê Văn Lương có đủ điều kiện mở bán hay chưa sẽ được chúng tôi giải đáp ngay sau đây.


Pháp Lí chung cư HanDiCo Lê Văn Lương

Hiện tại dự án chung cư Handico Complex 33 Lê Văn Lương đã đủ điều kiện mở bán, đã có văn bản của sở xây dựng trả lời về việc bán nhà hình thành trong tương lai. Nguyên văn như sau

Pháp lí chung cư HanDiCo Lê Văn Lương

Pháp lí chung cư HanDiCo Lê Văn Lương

Kính gửi: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội.

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 2382/HANDICO-CT14 ngày 31/10/2023 của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội thông báo nhà ở hình thành trong tương lai tại công trình N01 thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu hỗn hợp văn phòng cho thuê và nhà ở tại ô đất 3.10-NO đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Căn cứ Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ; các văn bản pháp luật khác có liên quan; hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 238/BXD-QLN ngày 07/10/2019. Trên cơ sở các hồ sơ tài liệu do chủ đầu tư cung cấp, sau khi kiểm tra hồ sơ, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Nhà ở hình thành trong tương lai tại công trình N01 thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu hỗn hợp văn phòng cho thuê và nhà ở tại ô đất 3.10-NO đường Lê Văn Lưỡng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (Tổng số 228 căn chung cư, được xác định theo Văn bản số 8217/SXD-QLXD ngày 12/10/2021 của Sở Xây dựng; Văn bản số 2382/HANDICO-CT14 ngày 31/10/2023 của chủ đầu tư) do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội thực hiện phù hợp quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư dự án trước khi kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật hiện hành.
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội có Văn bản số 2382/HANDICO-CT14 ngày 31/10/2023, cam kết đến thời điểm hiện tại và đến trước khi ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở với từng khách hàng thì dự án và nhà ở tại dự án không được thế chấp tại bất kỳ tổ chức tín dụng, cá nhân nào; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết trên và quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, Điều 147 Luật Nhà ở năm 2014.

2. Trước khi Chủ đầu tư ký hợp đồng bán nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án nêu trên, Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật chịu trách nhiệm thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án được quy định trong các Luật: Xây dựng, Kinh doanh bất động sản, Nhà ở, Đầu tư, Đất đai, Bảo vệ Môi trường và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Quyết định số 5003/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của UBND Thành phố.
- Công khai thông tin về bất động sản được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- Phải được Ngân hàng thương mại có đủ năng lực theo danh sách công bố của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định pháp luật cấp bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng mua nhà khi ký hợp đồng mua, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai được quy định tại Điều 56 của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.
- Thực hiện đăng ký hợp đồng mẫu làm cơ sở ký hợp đồng bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật.
- Chủ đầu tư có trách nhiệm mở một tài khoản thanh toán tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để nhận tiền bảo trì do người mua, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư được quy định tại Khoản 1 Điều 109 Luật Nhà ở năm 2014, Khoản 1, Điều 36 của Nghị định 99/2015/NĐ- CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; thông báo số Tài khoản cho Sở Xây dựng.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm: 

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án được quy định trong Luật: Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản, Nhà ở, Đầu tư, Đất đại và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Ký hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở theo quy định; sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự án đó; nghiêm cấm chủ đầu tư huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở được ứng trước của khách hàng theo quy định của pháp luật; trường hợp sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc chiếm dụng vốn đã huy động hoặc huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở ứng trước của khách hàng thì phải hoàn lại số tiền đã huy động sai quy định, phải bồi thường (nếu gây thiệt hại) và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán nhà ở với tổ chức, cá nhân nước nước ngoài thì chủ đầu tư chỉ được thực hiện khi đáp ứng các yêu cầu quy định tại: Điều 159, Điều 160 và Điều 161 Luật Nhà ở năm 2014; các Điều 74, 75 và Điều 76 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP; Khoản 22, 23, 24 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP; Điều 29 Thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng công trình xây dựng; đảm bảo PCCC đối với công trình theo quy định; chỉ thực hiện bàn giao nhà cho người mua nhà khi công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, thỏa thuận phương án đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng đối với công trình theo quy định.
- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây dụng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; chủ đầu tư thực hiện việc kinh doanh bất động sản (báo cáo danh sách các cănhộ đã ký hợp đồng bán cho người mua nhà, diện tích căn hộ; giá bán...) về Sở Xây dựng trước ngày 30 của tháng cuối hàng Quý (Quý I, II, III và IV).
Chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo Văn bản số 2382/HANDICO-CT14 ngày 31/10/2023.
Sở Xây dựng thông báo để Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội biết, thực hiện theo quy định./.

Tiến Độ Xây Dựng HanDiCo Lê Văn Lương

Dự án Handico Complex 33 Lê Văn Lương tháng 12/2023 tiến hành thi công phần tầng 8. Chủ đầu tư Handico đang hoàn thiện những thủ tục cuối cùng để đưa sản phẩm ra thị trường trong tháng 1/2024 này.

Tiến độ HanDiCo Lê Văn Lương

Tiến độ HanDiCo Lê Văn Lương

Tiến độ HanDiCo Lê Văn Lương

Tiến độ HanDiCo Lê Văn Lương

 Ngày 19/12/2023 công trường handico lê văn lương thi công ghép cốp pha tầng 11  Ngày 19/12/2023 công trường thi công ghép cốp pha tầng 11, hai ngày tới sẽ tiến hành đổ sàn

QUỸ CĂN NGOẠI GIAO - Chung cư Handico Complex 33 Lê Văn Lương - Giá chỉ 6xtr/m2.
 Vị trí: Số 33 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội. Ngay vị trí trung tâm tuyến đường huyết mạch, ngay cạnh Công viên Thanh Xuân 13ha.
 Chủ đầu tư: Tổng công ty đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO)
 Diện tích đa dạng:
+ Căn 2 ngủ: 70m2, 85m2. giá chỉ từ 3,x tỷ/căn
+ Căn 3 ngủ: 80m2, 85m2, 95m2. giá chỉ từ 4,x tỷ/căn
- Tổng 228 căn hộ. Mật độ thấp, Thiết kế 12 căn/sàn + 5 thang máy
- Quy mô: 25 tầng nổi, 3 tầng hầm, 6 tầng thương mại, dịch vụ

 ► Bàn giao full nội thất cao cấp cơ bản gắn tường
 ► Ký hợp đồng mua bán trực tiếp Chủ đầu tư
 ►  Nhận nhà quý IV/2024
 ► Dự án duy nhất có 03 hầm để xe ô tô rộng rãi
 ► Hỗ trợ vay vốn 70% tối đa 25 năm
 ► Tiện ích cao cấp: siêu thị, gym, spa, trường học, TTTM, văn phòng,....
 ►  Pháp lý: sổ đỏ sở hữu lâu dài
Gọi em để chọn căn tầng đẹp nhất:
 0967 662 982 (call/zalo)

Những hình ảnh và video mới nhất về tiến độ xây dựng tòa chung cư Handico Complex Lê Văn Lương được chúng tôi tổng hợp


Tiến độ đường Lê Quang Đạo kéo dài

Đường Lê Quang Đạo kéo dài là một trong những dự án trong điểm của Thành phố Hà Nội tới năm 2024. Tháng 4/2024 dự án được cái nhà thầu đẩy mạnh công tác thi công các hạng mục cuối trên thực...

Tháp đôi Việt Trì Vic Grand Square - Biểu tượng sống mới

Tháp đôi Việt Trì Vic Grand Square với chiều cao 33 tầng đang dần hiện hữu, mang đến một diện mạo mới cho thành phố Việt Trì. Với tầm view vô giá bao quát toàn thành phố, không bị che chắn. Sau mỗi cánh cửa là bức tranh thiên nhiên hiện hữu và tiện ích chuẩn căn hộ cao cấp giúp cư...

CÓ NÊN MUA CHUNG CƯ X2 ĐẠI KIM?

Chắc hẳn chúng ta đã nghe rất nhiều những câu hỏi về vấn đề: " có nên mua chung cư X2 Đại Kim không?" hay là " Dự án X2 Đại Kim có đáng tin cậy không?", "Chủ đầu tư X2 Đại Kim là ai?", "Chung cư X2 Đại Kim lừa...

Có nên mua chung cư 30T Nam Trung Yên?

Có nên mua chung cư 30T Nam Trung Yên? Những lưu ý khi mua chung cư 30T Nam Trung Yên? là vấn đề cần giải đáp của nhiều khách hàng ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, với vị trí đắt giá, thiết kế đa đạng cùng chuỗi tiện ích hấp dẫn đi kèm Chung cư 30T Nam Trung Yên đã khẳng định được...

Có nên mua chung cư Tái định cư?

Có nên mua chung cư tái định cư không? người mua phải phải lưu ý vấn đề gì để tránh rủi ro. Ưu điểm nổi bật của chung cư tái định cư là giá thành thường rẻ hơn thị trường rất nhiều, bỏ tiền ít mà vẫn được nhà đẹp. Bởi vậy, rất nhiều người đã lựa chọn mua nhà chung cư tái...

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH HẢI PHÒNG - DẤU ẤN BƯỚC NGOẶT

Trung tâm hành chính - chính trị mới của thành phố Hải Phòng rộng 324 ha, nằm trên huyện Thủy Nguyên. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 4/2022, hoàn thiện và đi vào hoạt động cuối năm 2024.

Thần Tốc Thi Công Cầu Đề Gi Bình Định

Cầu vượt biển Đề Gi thuộc dự án Đường ven biển ĐT 639 đoạn Cát Tiến - Đề Gi, cây cầu vượt biển thứ 2 của tỉnh Bình Định (sau cầu Thị Nại).

Tiến độ cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ

Cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ là một dự án trọng điểm Quốc gia khi thủ tướng Phạm Minh Chính đã 3 lần tới thực địa và đôn đốc. Việc đẩy nhanh tiến độ thi công được các nhà thầu triển khai gấp rút đảm bảo thông xe vào cuối năm...

Dự án Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam 

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là nơi lưu giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa Quân sự Việt Nam suốt chiều dài lịch sử.

Chat Zalo Chat Facebook